Zmiany w ustawie OZE

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, przygotowało projekt nowelizacji ustawy OZE (o Odnawialnych Źródłach Energii). Projekt jest ten przedmiotem prac rządu, w zakresie energetyki prosumenckiej.

Najważniejsze zmiany:

  • Przedsiębiorcom przyznany zostanie status prosumenta, co w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne, umożliwia obniżenie kosztów działalności przedsiębiorcy (ponoszonych na energię elektryczną) dzięki produkcji energii słonecznej na własny użytek z własnej elektrowni. Nowa definicja  „prosumenta energii odnawialnej” dotyczy również przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji o mocy maks. 50 kW  (wcześniej było 40 kW. Prosument przedsiębiorca skorzysta również z systemu opustów, tak jak gospodarstwa domowe.W projekcie są 2 rozwiązania: sprzedaż nadwyżki wytworzonej energii i zużycie pozostałej części na swoje potrzeby lub przesłanie nadwyżki energii do sieci i odebranie jej na swoje potrzeby w ustalonym cyklu rozliczeniowym.
  • Zostanie wydłużony cykl rozliczeniowy w systemie opustów, dotyczący nadwyżek produkowanej energii
  • Wprowadzenie dodatkowej premii termomodernizacyjnej, m.in. z tytułu montażu fotowoltaiki. Gdy inwestor w ramach termomodernizacji zdecyduje się na zamontowanie systemu fotowoltaicznego lub turbiny wiatrowej, premia termomodernizacyjna wzrośnie z 16 do 21 proc. kosztów inwestycji
  • W projekcie przewidziano rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji o mocy do 6,5kW, a także możliwość lokalizowania ich na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.